O emisných kontrolách

O technických kontrolách
24. októbra 2014
O motorových olejoch
24. októbra 2014

Prečo emisné kontroly?

Čistota ovzdušia je globálnym problémom, preto každá spoločnosť musí zabezpečiť jeho primeranú ochranu. Starostlivosť o životné prostredie má teda celospoločenský charakter a aby bola zabezpečená jeho ochrana pred nadmerným znečistením prevádzkou motorových vozidiel, je potrebné sledovať dodržiavanie produkcie a zloženia ich výfukových plynov.

Prečo ísť na emisnú kontrolu?

Z technického pohľadu na prevádzku motorového vozidla vieme povedať, že dobrý technický stav emisne relevantných komponentov a správne „zoradenie“ motora má výrazný vplyv nielen na vlastnosti motora a tým aj na jeho životnosť, ale aj na prevádzkové vlastnosti ako je napríklad spotreba paliva. Je zrejmé, že pravidelne kontrolovaný a udržiavaný motor, ktorý je nastavený podľa hodnôt parametrov určených výrobcom vozidla, nemá problém s plnením emisných limitov pri emisnej kontrole a jeho prevádzka je ekonomicky menej náročná, pretože motor má pri optimálnych výkonových parametroch motora relatívne najnižšiu mernú spotrebu paliva danú jeho technickým riešením a prevádzkovanie takéhoto motora zabezpečuje jeho dlhodobú životnosť.

 

Ak niektorý komponent motora a jeho príslušenstva nie je v dobrom technickom stave, alebo motor produkuje neprimerane vysoké množstvo niektorej sledovanej zložky výfukových plynov, môže to mať vplyv nielen na životné prostredie, ale aj na životnosť motora a predovšetkým je takýto stav spojený so zvýšenou spotrebou paliva a často aj so znížením výkonu motora.

Sledovanie emisných parametrov motora má aj diagnostický význam, pretože zhoršené parametre, pri správnom „zoradení“ motora, často signalizujú začínajúcu sa poruchu niektorých častí motora. Včasné odhalenie takého stavu predchádza závažným a rozsiahlym (často aj deštruktívnym) poruchám motora. Včasným diagnostikovaním a odstránením príčin tohto stavu sa predchádza technicky a ekonomicky náročným opravám motora.

Doplnok k pravidlám pre administratívne kontroly

Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je v premávke na pozemných komunikáciách, je povinný bez vyzvania na vlastné náklady podrobiť vozidlo technickej, administratívnej a emisnej kontrole.

1. ak táto povinnosť bola uložená obvodným úradom dopravy v konaní o jednotlivo dovezenom vozidle podľa § 16a ods. 26, § 16b ods. 18 zákona č. 725/2004 Z. z., a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,
2. ak táto povinnosť bola uložená obvodným úradom dopravy v konaní o opätovnom schválení vozidla podľa § 16d ods. 6 písm. a) zákona č. 725/2004 Z. z., a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,
3. ak táto povinnosť bola uložená obvodným úradom dopravy v konaní podľa § 23a ods. 10 zákona č. 725/2004 Z. z., a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,
4. ak počas lehoty platnosti technickej kontroly pravidelnej alebo emisnej kontroly pravidelnej došlo k poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia alebo kontrolnej nálepky alebo k výmene čelného skla.

ZMENA EVIDENČNÉHO čísla BEZ STK

Pri zmene evidenčného čísla nie je prevádzkovateľovi vozidla uložená povinnosť podrobiť vozidlo technickej kontrole administratívnej a emisnej kontrole administratívnej. V osvedčení o technickej kontrole ako aj v osvedčení o emisnej kontrole je okrem značky vozidla, obchodného názvu vozidla, typu vozidla uvedené aj identifi kačné číslo vozidla VIN, kde ku zmene nedochádza, a na základe ktorého sa dá vozidlo jednoznačne identifi kovať.

Osvedčenie o technickej kontrole a osvedčenie o emisnej kontrole sa vydáva k vozidlu (teda ku konkrétnemu identifi kačnému číslu vozidla VIN). Zákon č. 725/2004 Z. z. neobsahuje ustanovenie, kedy je osvedčenie o technickej kontrole a osvedčenie o emisnej kontrole neplatné, teda neobsahuje ani ustanovenie, že pokiaľ údaje na doklade sa nezhodujú (nesúhlasia) so skutočnosťou, by mal byť tento doklad neplatný.
Zákon č. 725/2004 Z. z. ustanovuje presné prípady (vyššie uvedené štyri body), kedy prevádzkovateľ vozidla je povinný podrobiť vozidlo technickej kontrole administratívnej a emisnej kontrole administratívnej a zmena evidenčného čísla nie je takýmto prípadom.

 

zdroj:unistk.sk

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *